Cảm ơn quý khách hàng đã tham gia bảo hiểm tại PVISG.
Dưới đây là thông tin hướng dẫn bồi thường.
Tài liệu gồm:
– Quy tắc bảo hiểm
– Bảng quyền lợi
– Bản tường trình mẫu
– Danh sách bệnh viện từ chối
– Địa chỉ nộp hồ sơ bồi thường
– Hướng dẫn bồi thường tai nạn
– Một số định nghĩa bảo hiểm
– Số thẻ nhân viên
– Thủ tục yêu cầu bồi thường

Xin download tất cả tại liệu tại đây